අද දිනයේදී පැමිණීලි 173 ක්

2019-11-16 at 19:32

ජනාධීපතිවරණ ඡන්ද විමසීම පැවැති අද දිනයේදී පැමිණීලි 173 ක් වාර්තාවු බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා.

මේ එහි සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා.