අධිකරණ අපහාස පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් අතට

2021-02-23 at 15:19

අධිකරණ අපහාස පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවක මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත භාරදී තිබෙනවා.

නීති ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයයි මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්පාදනය කර ඇත්තේ.

අධිකරණයට අපහාසය පිළිබඳව පරිපූර්ණ බලය අධිකරණය සතුයැයි ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වුවත්, එය කවර පටිපාටියකට සිදු කරන්නේද යන්න පිළිබඳව අණ පනත් නොවීම නිසා බරපතල සමාජ ගැටළුවක් මතුව ඇති බවයි පනත් කෙටුම්පත පිළිගැන්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් පාඨඨී චම්පික රණවක මහතා කියා සිටියේ.