අමාත්‍යංශ විෂයන් ගැසට් කරයි – සම්පූර්ණ ගැසට් නිවේදනය මෙන්න

2019-12-11 at 06:41

නව රජයේ අමාත්‍යංශවලට  අයත් විෂය පථයන් ඇතුලත් ගැසට් නිවේනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යංශ 29ක් ඊට අයත් කාර්යයන් , දෙපාර්තමේන්තු සහ ව්‍යස්ථාපිත ආයතන මෙම ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා තිබෙනවා.