ආනයනික කිරි පිටි මිල ඉහළට

2019-03-16 at 07:10

ආනයනික කිරි පිටි මිල ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.

ඒ පසුගිය අගහරුවාදා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ කිරිපිටි මිළ සුත්‍රයට අනුවයි.

මේ අනුව ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිළ රුපියල් 25 කින් ඉහළ නැංවෙනවා.

ඒ අනුව එහි නව මිළ රුපියල් 370 ක්. කිලෝවක කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 60 කින් ඉහළ දැමීමටයි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය අනුමැතිය දී තිඛෙන්නේ.

ඒ අනුව එහි නව මිළ රුපියල් 920 ක් වනවා.