ඉදිරි පැය 24 තුළ මිලිමීටර් 100 ඉක්මවු තද වැසි – වැඩිම වර්ෂාපතනය දැරණියගලට

2020-06-26 at 11:25

ඇතැම් ස්ථානවලට ඉදිරි පැය 24 තුළ මිලිමීටර් 100 ඉක්මවු තද වැසි අපේක්ෂා කෙරෙන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.