ඉන්දියාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාධිතයන් කෝටි 02 ඉක්මවයි

2021-05-04 at 06:42

ඉන්දියාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව කෝටි 02 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

ඊයේ දිනයේදී එරටින් වාර්තා වී ඇති ආසාධිතයන් ගණන 03 ලක්ෂ 55 දහස් 828 ක්.

ඒ අනුව එරට මුලු ආසාධිතයන් ගණන පවතින්නේ දෙ කෝටි 02 ලක්ෂ 75 දහස් 543 ක්.

ඊයේ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් මරණ 3438 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඒ අනුව මුලු මරණ සංඛ්‍යාව දෙ ලක්ෂ 22 දහස් 383 ක්.

මේ අතර ඊයේ දිනයේදී ලොව පුරා කොවිඩ් ආසාධිතයන් 06 ලක්ෂ 64 දහස් 965 ක් වාර්තා වී ඇති අතර මරණ ගණන 10 දහස් 337 ක්.