ඊයේ මෙරටදී තවත් PCR පරීක්ෂණ 1998 ක් – මෙරටදී දිනයකදී කල වැඩිම සංඛ්‍යාව

2020-05-24 at 08:31

මෙරටදී සිදුකල PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 53 දහස ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවේදී තවත් PCR පරීක්ෂණ 1998 ක් සිදුකිරීමත් සමගයි.

එය මේ දක්වා මෙරටදී එක් දිනයකදී සිදුකල වැඩිම PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාවයි.

ඒ අනුව පසුගිය පෙබරවාරි 18 වනදා සිට මේ දක්වා මෙරටදී සිදුකර ඇති PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 53 දහස් 092 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.