උපාධිධාරී රැකියා අහිමිවූවන්ගේ අභියාචනා ගැන රජයේ ස්ථාවරය ලබන 25 ට පෙර ඉල්ලයි

2020-09-16 at 13:13

උපාධිධාරි රැකියා අවස්ථා අහිමිවූවන්ගේ අභියාචනා පිළිබඳ රජයේ ස්ථාවරය ලබන 25 වනදාට පෙර දැනුම් දෙන ලෙස උපාධිධාරි ජාතික මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලීමක් කරනවා.

අභියාචනා භාරගැනීම ඊයේ දිනයෙන් අවසන් වුණා.

ලබන 25 වනදාට පෙර රජයේ තීරණ නොලදහොත් ඊට එරෙහිව උපාධිධාරි ජාතික මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බවට රජයට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති බවයි එහි කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියාරච්චි මහතා කියාසිටියේ.