කටුනායක අධිවේගයේ කොටසක් හෙට වැසෙයි

November 9, 2018

අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ කොටසක් හෙට වසා තැඛෙනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ කටුනායක සිට කොළඹට පැමිණීමේදී පෑලියගොඩ සිට කැළණි පාලම දක්වා කොළඹට ඇතුලුවන මං තීරුවේ මීටර් 300 ක කොටසක් මේ අනුව වසා තැඛෙන බවයි.

විකල්ප මාර්ගයක් සකස් කර ඇති බවද පොලිසිය නිවේදනය කලා.