කටුනායක අධිවේගයේ කොටසක් හෙට වැසෙයි

2018-11-09 at 13:32

අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ කොටසක් හෙට වසා තැඛෙනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ කටුනායක සිට කොළඹට පැමිණීමේදී පෑලියගොඩ සිට කැළණි පාලම දක්වා කොළඹට ඇතුලුවන මං තීරුවේ මීටර් 300 ක කොටසක් මේ අනුව වසා තැඛෙන බවයි.

විකල්ප මාර්ගයක් සකස් කර ඇති බවද පොලිසිය නිවේදනය කලා.