කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

2019-04-16 at 08:37

දුම්රිය පීලිපැනීමක් හේතුවෙන් කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවී තිඛෙනවා.

අවිස්සාවේල්ලේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා පැමිණි දුම්රිය කිරුළපන සහ නාරාහේන්පිට අතරදී පීලිපැනීමකට ලක්ව ඇති බව සඳහන්.