කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

2019-04-16 at 08:37

දුම්රිය පීලිපැනීමක් හේතුවෙන් කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවී තිඛෙනවා.

අවිස්සාවේල්ලේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා පැමිණි දුම්රිය කිරුළපන සහ නාරාහේන්පිට අතරදී පීලිපැනීමකට ලක්ව ඇති බව සඳහන්.

Please follow and like us: