කොරෝනා අස්සේ වසංගතයක් විය හැකි නව සූකර උණක් ගැන තොරතුරු

2020-06-30 at 10:00

වසංගතයක් බවට පත්විය හැකි නව සූකර උණ කාණ්ඩයක් චීන විද්‍යාඥයන් පිරිසක් විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

G4 (ජී ෆෝ) ලෙස නම් තබා ඇති එය ඌරන් ආශ්‍රිතව ව්‍යාප්ත වන්නක් වන අතර 2009 දී පැතිර ගිය H1N1 වෛරසයට සමානතාවයක් දක්වන බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.

මිනිසුන්ට වැළඳීමට හැකි සෑම ලක්ෂණයකින්ම මෙම වෛරසය සමන්විත බවයි චීන විද්‍යාඥයන් සඳහන් කර තිබුණේ.

2011 වසරේ සිට 2018 වසර දක්වා චීනයේ ප්‍රාන්ත 10 ක සූකර ඝාතකාගාරවල ඌරන්ගෙන් ලබාගත් සාම්පල අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුවයි මෙම පරීක්ෂණ වාර්තා එළිදක්වනු ලැබුවේ.