කොවිඩ් අවධානම හමුවේ උතුරු කොරියාව ඔලිම්පික් අතහරී

2021-04-06 at 13:16

කොවිඩ් අවධානම හමුවේ ඔලිම්පික් තරගාවලියට සහභාගී නොවීමට උතුරු කොරියාව තීරණය කර තිබෙනවා.

1988 වසරෙන් පසු උතුරු කොරියාව ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙලකට සහභාගී නොවන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.