කොළඹට අද පැය 12 ක ජල කප්පාදුවක්

2020-09-17 at 06:10

අද රාත්‍රී 8 සිට පැය 12 ක කාලයක් කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසනවා.

එමෙන්ම මෙම කාලය තුළදී කොළඹ 2, 3, 7, 8, 9, 10 සහ 11 ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයකින් ජලය සැපයෙන බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නිවේදනය කලේ.