ගල්කිස්සේ ඇළ මාර්ගයක් අසළ පිස්තෝල 04 ක් සහ මැගසින් 08 ක්

2020-08-02 at 12:39

ගල්කිස්සේ ඇළ මාර්ගයක් අසළ තිබී පිස්තෝල 04 ක් සහ මැගසින් 08 ක් කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.