ගොවීන්ට ඉහළ මිළක් ලැබෙන පරිදි මහ කන්නයේ වී මිළදී ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

2021-02-23 at 11:54

2020 සහ 2021 වසර සදහා නියමිත මහ කන්නයේ වී මිළදී ගැනීමේ වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය ඊයේ රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සමාලෝචනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනූව පෞද්ගලික අංශය සමග තරගකාරී අයුරින් ගොවීන්ට ඉහළ මිළක් ලබා දී වී මිළදී ගැනීම සදහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබුණා.

කෙසේවෙතත් නාඩු සහල් කිලෝවක මිළ ඉදිරියේදී රුපියල් 98 ක් වශයෙන් කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකර පවත්වා ගෙන යාමටයි අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත්තේ.