ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය අද

2020-09-15 at 06:52

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීම හා තහවුරු කිරීම සඳහා ලොව රටවල් දිරිමත් කරමිනුයි 2007 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 15 වන දා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය ලෙස නම් කළේ.

ප්‍රජානත්ත්‍රවාදය රැක ගනිමින් නිදහස්, නිවහල්, ස්වෛරී රාජ්‍යයක් ලෙස අනාගත ලොවට පිය නගන්නට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය යෙදෙන අද දිනයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සියලූ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ආරාධනා කරනවා.

මෙවර ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය වෙනුවෙන් ඔහු නිකුත් කළ පණිවිඩයකයි මේ බව දැක්වෙන්නේ.

ජනතාව තබා ඇති විශ්වාසය අනුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ උතුම් හරයන් රැකීමට රජයක් ලෙස ඉදිරියටත් කැපවන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන්නේ.