ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට ජාතික වැටුප් කොමිසමක් – ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රියේ

2020-02-14 at 21:36

ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා ජාතික වැටුප් කොමිසමක් ස්ථාපිත කිරීමට ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

මේ අනුව වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිසම අහෝසි වනු ඇති.