ජීවිතේ කවදාවත් මෙහෙම පොහොර හිගයක් දැකලා නෑ – දඹුල්ලේ ගොවීන්

2020-05-23 at 13:13

වගා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පොහොර හිගයකට මුහුණ දී ඇතැයි ගොවීන් චෝදනා කරනවා.

අද සහ පසුගිය දින කිහිපයේ දඹුල්ල නගරයේද පොහොර වෙළඳසැල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණු බව සඳහන්.

රට මුහුණ දී ඇති අර්බුදකාරී තත්වය හමුවේ කෘෂි ආහාර බෝග හිගයකින් තොරව සපයා ගැනීමට නම් වගා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණවත් පරිදි හිගයකින් තොරව ලබා දෙන ලෙසයි ගොවීන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.