ඩොලරය රු 164 ඉක්මවයි

September 14, 2018

අමෙරිකානු ඩොලරයක් සඳහා ඉතිහාසයේ නියම වූ ඉහළම රුපියල් අගය අද (14) වාර්තා විය.

මෙහිදී අමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 160.9490 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විකුණුම් මිල රු. 164.3781 ක් ලෙසින් සටහන් විය.

අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. 164 සීමාව ඉක්මවා ගිය  පළමු අවස්ථාව ලෙසින් මෙය සැලකේ.