තවත් කොවිඩ් මරණ 03 ක් – මෙරට කොවිඩ් මරණ 453 දක්වා ඉහළට

2021-02-23 at 21:14

තවත් කොවිඩ් මරණ 03 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 453 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.