තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදීද වලංගු හැඳුනුම්පත අනිවාර්යයි

2020-06-30 at 18:24

මෙවර මහමැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේදීද වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොමිසම පෙන්වාදෙන්නේ ජාතික හැඳුනුම්පත, වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය, වලංගු ගමන් බලපත්‍රය හෝ මැතිවරණ කොමිසම විසින් නිකුත්කරන තාවකාලික හැඳුනුම්පත එහිදී පිළිගනු ලබන බවයි.