තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවකයන් සතුව දැඩි උනන්දුවක්

2020-07-13 at 18:53

මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීමේ පළමු දිනයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය සේවකයන් සතුව දැඩි උනන්දුවක් පැවති බව නිරීක්ෂණ සංවිධාන පවසනවා.

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායක මංජුල ගජනායක මහතා කියාසිටියේ කිසිදු බරපතල සිදුවීමක් අද දිනයේදී වාර්තා නොවු බවයි.

අත්‍යවශ්‍ය සේවා වල නිරත වන එහෙත් තැපැල් ඡන්ද වරම් නොමැති අංශ ගණනාවක සේවක සේවිකාවන්ට ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන සැළසීමේ වැදගත්කමද මංජුල ගජනායක මහතා අවධාරණය කලා.