දිස්ත්‍රික් 07 ක් සඳහා නාය යාමේ අනතුරු ඇඟවීම්

2020-05-22 at 15:20

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය දිස්ත්‍රික්ක 07ක් සඳහා නාය යාමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අද (22) පස්වරු 2.30 සිට හෙට (23) පස්වරු 2.30 දක්වා මෙම අනතුරු ඇඟවීම් බලත්මකයි.

ගාල්ල, මාතලේ, රත්නපුර, කෑගල්ල, කුරුණෑගල, නුවර සහ නුවරඑළිය එම දිස්ත්‍රික්කයි.