දුම්වැටි මිළ ඉහළට ????

2019-07-12 at 18:30

දුම්වැටි වර්ග කිහිපයක මිළ ගණන් වැඩි විය හැකි බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඊයේ සිට බලාත්මක වන පරිදි දුම්වැටි වර්ග කිහිපයක සෙස් බදු වැඩි කර තිබීමයි ඊට හේතුවී ඇත්තේ.

මේ අනුව මිලිමීටර් 67 ත් මිලිමීටර් 72 ත් අතර දුම්වැටි 1000 කට මෙතෙක් පණවා තිබූ රුපියල් 23000 ද සෙස් බද්ද රුපියල් 37 දහස් 600 දක්වා වැඩි කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව එක් දුම්වැටියකට වැඩිවන බදු ප්‍රමාණය රුපියල් 14 යි ශත 60 ක් බව මුදල් අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කලා.