පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් පහකට අත්සන් තබයි

2021-02-23 at 21:06

පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මහතාගේ දෙදින නිල සංචාරයට සමඟාමීව ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය අතර ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් ගිවිසුම් පහකට අද 2021.02.23 දින පස්වරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේ දී අත්සන් තැබිණි.

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ප්‍රමුඛ දෙරටේ නියෝජිතයෝ මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

ශ්‍රීලංකාවෙන්සහපාකිස්තානය අතරඅත්සන්කළද්විපාර්ශවික ගිවිසුම් පහතින් දැක්වෙයි.

  1. සංචාරකසහයෝගීතාවපිළිබඳවපාකිස්තානඉස්ලාමීයජනරජය හා ශ්‍රීලංකාප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීසමාජවාදීජනරජයඅතරඅවබෝධතාගිවිසුම

 

  1. ශ්‍රීලංකාවේප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීසමාජවාදීජනරජයේආයෝජනමණ්ඩලයසහපාකිස්තානඉස්ලාමීයජනරජයේආයෝජනමණ්ඩලයඅතරසහයෝගිතාවපිළිබඳඅවබෝධතාගිවිසුම

 

  1. ශ්‍රීලංකාප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීසමාජවාදීජනරජය කාර්මිකතාක්‍ෂණආයතනය (ITI) සහපාකිස්තානඉස්ලාමීයජනරජයේ කරච්චිවිශ්වවිද්‍යාලයඅතරඅවබෝධතාගිවිසුම

 

  1. කොළඹකාර්මිකතාක්ෂණආයතනයසහඉස්ලාමාබාද්හිකොම්සැට්ස් (COMSATS)විශ්වවිද්‍යාලයඅතරසහයෝගීතාව

  1. කොළඹවිශ්වවිද්‍යාලයසහපාකිස්තානයේලාහෝර්ආර්ථිකවිද්‍යාලයඅතරඅවබෝධතාගිවිසුම