පිටරට ගෙවීම් සඳහා නව අයබද්දක්

2019-08-14 at 10:46

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සහ ඩෙබිට් කාඩ් භාවිත කර භාණ්ඩ හා සේවා මිළදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතදී සිදුකරනු ලබන ගෙවීම් සඳහා සියයට 3 යි දසම 5 ක විදේශ වාණිජ ගණුදෙනු මත අයබද්දක් පැණවීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව 2018 අංක 35 දරණ මුදල් පණත සංශෝධනය කිරීමට නියමිතයි.