පොලිස් අධිකාරීවරුන් 35 දෙනෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධීකාරී තනතුරට උසස් කරයි

2020-05-23 at 16:29

පොලිස් අධිකාරීවරුන් 35 දෙනෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධීකාරී තනතුරට උසස් කර තිබෙනවා.

පසුගිය 9 වනදා සිට ක්‍රීයාත්මක වන පරිදි මෙම උසස්වීම් කර ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේ.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය හා මැතිවරණ කොමිසමේ එකගතාවය අනුව මෙම උසස්වීම් කර ඇති බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්.

උසස්වීම් ලේඛනය මෙතැනින්