පොලිසිය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට

2018-11-09 at 11:48

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිඛෙනවා.

මේ අනුව ත්‍රිවිධ හමුදාවට අමතරව ශ්‍රී ලංකා පොලිසියද ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍ය ධුරය දරන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ පවතිනු ඇති.