බ්‍රිතාන්‍ය මහ මැතිවරණයෙන් කොන්සර්වටිව් පක්ෂයට විශිෂ්ඨ ජයක්

2019-12-13 at 11:02

බ්‍රිතාන්‍ය මහ මැතිවරණයෙන් පාලක කොන්සර්වටිව් පක්ෂය විශිෂ්ඨ ජයක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

ආසන 344 ක් ජයගෙන ඇත්තේ කොන්සර්වටිව් පක්ෂයයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ ආසන 326 ක් දිනාගැනීම පමණයි.

ප්‍රධාන විපක්ෂය වන කම්කරු පක්ෂයට මෙතෙක් දිනාගැනීමට හැකිවී ඇත්තේ ආසන 201 ක් පමණයි.