බෙදීමට නොහැකිවූ ඡන්ද කාඞ් 450,000 ක් තවමත් තැපැල් කාර්යාලවල – ඡන්දය දා පස්වරු 5 දක්වාම ගැනීමට අවස්ථාව

2020-08-02 at 12:32

මෙතෙක් බෙදා හැරීමට නොහැකිවූ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා හාර ලක්ෂ 50 දහසක් පමණ තවමත් තැපැල් කාර්යාලවල පවතින බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන ලබන බදාදා පස්වරු 5 දක්වාම අදාළ තැපැල් කාර්යාලවලින් ඒවා ලබාගත හැකියි.

නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා නිවාස වෙත බෙදා හැරීම පසුගිය 29 වනදායින් අවසන් වුණා.

නිවැසියන් නොසිටීම ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් මත තවමත් බෙදා හැරීමට නොහැකිවූ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා එක් එක් තැපැල් කාර්යාලවල ඉතිරිව පවතින බවයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කලේ.

කෙසේවෙතත් සංචරණ සීමා පණවා තිබූ රාජාංගණය ප්‍රදේශයේ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදා හැරීද අද දිනයේදීත් සිදුවන බවයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කලේ.