බොහෝ දිස්ත්‍රික්වල ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 80 ක

2019-11-16 at 19:13

බොහෝ දිස්ත්‍රික්වල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 80 කට ආසන්න වුණා.

අද පැවති ඡන්ද විමසීම සාර්ථකව පැවති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඡන්ද ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කල කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා.