මහ මැතිවරණය කල් දමන්නේද – ඉදිරි පැය 72 තුළ අවසන් තීන්දුවක් ගන්න

2020-07-13 at 16:55

NAVIN NAVEEN DISSANAYAKE

මහ මැතිවරණය කල් දමන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පැය 72 තුළ රජය අවසන් තීන්දුවක් ගත යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා.

එහි ජාතික සංවිධායක නවීන් දිසානායක මහතා පෙන්වාදෙන්නේ ප්‍රචාරක රැළිවලදී ආණ්ඩු පක්ෂයට එක් නීතියක් සහ විපක්ෂයට තවත් නීතියක් ක්‍රියාත්මක වීම සාධාරණ නොවන බවයි.

හැටන් හිදී අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් නවීන් දිසානායක මහතා මේ බව සඳහන් කලා.