මහ මැතිවරණ පැමිණිලි 2,498 දක්වා ඉහළට

2020-07-10 at 13:59

මහ මැතිවරණයට අදාළ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 2498 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.