මෙරට කොවිඩ් මරණ 593 දක්වා ඉහළට

2021-04-08 at 19:49

තවත් කොවිඩ් මරණ 02 ක් වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 593 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.