මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ලබන 04 සහ 05 දිනවල වැසේ

2020-08-01 at 12:09

මහ මැතිවරණය හේතුවෙන් ලබන 04 සහ 05 දිනවල මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා විවෘත නොකරන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා දන්වා සිටිනවා.