රාජ්‍ය ආයතන 4 ක් කෝප් කමිටුව හමුවට

2019-08-14 at 11:54

කෝප් හෙවත් පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව හමුවට ලබන සතියේදී රාජ්‍ය ආයතන 4 ක නිළධාරීන් කැඳවා තිඛෙනවා.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය / ලක් සතොස / විදුලි බල මණ්ඩලය සහ ජල සම්පාදන මණ්ඩලය එම ආයතනයි.

ලබන 20 / 21 / 22 සහ 23 යන දිනවලදී පාර්ලිමේන්තුවේදී කෝප් කමිටුව රැස්වීමට නියමිතයි.