රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ආයතන 6 ක විෂය පථ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට

2020-05-23 at 14:46

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති ආයතන 6 ක විෂය පථයන්, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබෙනවා.

ඒ ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කර ඇති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින්.

මේ අනුව බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකා දෙපාර්තමේන්තුව / මිලෝදා ආයතනය / රසායනික අවි සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ජාතික අධිකාරිය හා ජාතික පොලිස් අභ්‍යාස ආයතනය එලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ඇති ආයතන අතරට අයත්.

අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යායතනය ද මෙලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කර ඇති බවයි අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.