ලබන අගහරුවාදා සිට සිකුරාදා දක්වා දුම්රිය 27 ක්

2020-05-24 at 08:37

ලබන අගහරුවාදා සිට සිකුරාදා දක්වා දුම්රියන් 27 ක් සැලසුම් කර ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය 10 ක් / මුහුදුබඩ මාර්ගයේ 09 ක් / කැළණිවැලි මාර්ගයේ 05 ක් / පුත්තලම් මාර්ගයේ 02 ක් සහ උතුරු මාර්ගයේ එක් දුම්රියක් පෙරවරුවේ කොළඹ කොටුව සහ මරදාන දක්වා පැමිණීමට නියමිතයි.

එම දුම්රියන් නැවතත් පස්වරුවේ කොළඹ කොටුවේ සහ මරදානේ සිට අදාළ ගමනාන්ත දක්වා ධාවනය කරවීමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා.