වනජීවී සංරක්ෂණ සංචාරක නිවාස – වන නිවහන් සහ කඳවුරු බිම් හෙට සිට අමුත්තන් සඳහා වැසේ

2021-05-04 at 16:03

WILD LIFE DEPARTMENT

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සංචාරක නිවාස – වන නිවහන් සහ කඳවුරු බිම් හෙට සිට අමුත්තන් සඳහා තාවකාලිකව වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කොවිඩ් 19 වසංගතය ව්‍යාප්තවීමේඅවදානම මීට හේතුව බවයි වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ.

දැනටමත් නවාතැන් පහසුකම් වෙන්කරගෙන ඇති සියලුදෙනා වෙත නැවත දින වෙන්කරදීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.