වසර අවසන්වීමට පෙර රටේ ජනගහණයෙන් 63% ක් පූර්ණ එන්නත්කරණයට

2021-05-04 at 14:15

මෙම වසර අවසන්වීමට පෙර රටේ ජනගහණයෙන් සියයට 63 ක් පූර්ණ කොවිඩ් එන්නත්කරණයට ලක් කිරීමට හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.