විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් සේවා සීමා කරයි

2021-05-04 at 14:36

පවත්නා කොවිඩ්-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් මෑතක දී නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව, විදේශ අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශය විසින් සිය මෙහෙයුම් කාලය දිනපතා පෙ.ව. 7.30 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා සීමා කරන ලදී.

ඉදිරි සතිවල දී කොන්සියුලර් අංශය හදිසි/ සාධාරණ අවශ්‍යතා ඇති අය වෙනුවෙන් සිය සේවාවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනු ඇත.

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ මරණ සහ අපනයන ලියකියවිලි හා අදාළ සහතික සහතික කිරීම හැරුණු විට, කොන්සියුලර් සේවා සපයනු ලබන්නේ කළින් වේලාව වෙන්කර ගැනීම මඟින් පමණි.

හමුවීමට වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම සඳහා : 011 2335942, 011 2338836 සහ 011 2338812 හෝ consular@mfa.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් කොන්සියුලර් අංශය අමතන්න.