විමල්ට නිවාස හා සමාජ සුභසාධන ඇමති ධුරය

November 9, 2018

නිවාස හා සමාජ සුභසාධන අමාත්‍යවරයා ලෙස විමල් වීරවංශ මහතා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිව්රුම් දී තිඛෙනවා.