විමල්ට නිවාස හා සමාජ සුභසාධන ඇමති ධුරය

2018-11-09 at 11:27

නිවාස හා සමාජ සුභසාධන අමාත්‍යවරයා ලෙස විමල් වීරවංශ මහතා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිව්රුම් දී තිඛෙනවා.