ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය වෙනුවෙන් රු මිලියන 340 ක ජපාන ආධාර

2020-07-13 at 14:08

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මත්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්වල ව්‍යාප්තිය මෑත කාලසීමාව තුල සීඝ්‍රලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය කඩිනමින් මැඩපැවැත්විය යුතු සමාජ ගැටළුවක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීමේ පිළියමක් ලෙස, මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සහ මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයින් හඳුනාගැනීම සඳහා නවීන තාක්ෂණික උපකරණවල අවශ්‍යතාවය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ විසින් පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව, ශ්‍රී  ලංකා පොලිසිය හා ආරක්ෂක අංශ විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙහෙයුම්වලදී මත්ද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීමේ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය ඇතුළු මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නවීන තාක්ෂණික උපකරණ සැපයීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉල්ලීම මත ජපාන ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රදාන ආධාර ක්‍රමය යටතේ ජපන් යෙන් මිලියන 200 ක් (දළ වශයෙන් රුපියල් මිලියන 340 ක්) ලබාදීමට ජපාන රජය එකඟතාව පලකර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා සහ ජපාන රජය වෙනුවෙන් ජපාන තානාපති සුගියමා අකිරා මහතා මෙම ආධාර ප්‍රදානයට අදාළ හුවමාරු පත්‍ර සඳහා 2020 ජූලි 13 දින, මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තබන ලදී.