සමාජයේ දියුණුවට ආගමික නායකයන්ගේ මැදිහත්වීම මදි

2020-02-10 at 05:47

උගතුන් බුද්ධිමතුන් පාර්ලිමේන්තුවට එවිය යුතු බවට වන තර්ක මේ වනවිට ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

බලයේ සිටි සෑම රජයකම ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීම් පිටුපස සිටිනුයේ උගතුන් යැයි සම්මතව සිටි පාර්ශව බවයි මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා සඳහන් කලේ.

සමාජයේ දියුණුව වෙනුවෙන් ආගමික නායකයන්ගේ මැදිහත්වීම ප්‍රමාණවත් නොමැති බවද මංජුල ගජනායක මහතා අවධාරණය කලා.