සයින්දමරුදු යනුවෙන් නව නගර සභාවක්

2020-02-15 at 11:11

කල්මුණේ මහ නගර සභාවේ සීමා වෙනස් කර සයින්දමරුදු යනුවෙන් නව නගර සභාවක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ රාජ්‍ය පරිපාලන / ස්වදේශ කටයුතු / පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතාගේ අත්සනින් යුතුවයි.

සයින්දමරුදු නව නගර සභා පරිපාලන ප්‍රදේශයේ සීමාවන්ද ඊට ඇතුළත්.

මේ අනුව කල්මුණේ මහ නගර සභාවේ සීමා වෙනස් කිරීම සහ නව පළාත් පාලන ආයතනය සංස්ථාපනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා එය 2022 මාර්තු 19 වනදා සිට විසුරුවා හැරෙනු ඇති.

සයින්දමරුදු නව නගර සභාවේ නිල කාලය 2022 මාර්තු 20 වනදා සිට ආරම්භ වන බවද ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්.

සයින්දමරුදු නගර සභාවේ නව පරිපාලන සීමා නම් කර ඇත්තේ ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාස 17 ක් ඊට ඇතුළත් කරමින් ය.