හලාවත ASP අල්ලස් කොමිසමේ අත්අඩංගුවට

2019-11-22 at 16:43

හලාවත සහකාර පොලිස් අධිකාරීව අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශණ කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

22 වැනිදා සවස හලාවතදී මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත.

හලාවත – මුන්නේෂ්වරම් පිහිටි දේවාලයක හිමිකරුවෙකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 02 ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ඉන් රුපියල් 1,90,000 ක මුදලක් ලබා ගැනීමේදී අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයාව හලාවත දිසා විනිසුරුවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.