හෙට රාමසාන් සැමරෙයි

2020-05-23 at 20:56

අද දිනයේදී නව සඳ දිස්වීමත් සමග හෙට (24) දිනයේදි මෙරට මුස්ලිම් ප්‍රජාව රාමසාන් උත්සවය සමරන බව කොළඹ මහ පල්ලිය නිවේදනය කරනවා.