194,297 ක් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබයි – නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් ඉදිරියේ

2021-05-04 at 16:58

2020 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබූ සිසුන් ගණන 194, 297ක්.

ඒ අනුව, නව නිර්දේශය යටතේ සිසුන් 178, 337ක් ද පැරණි නිර්දේශය යටතේ 15, 960ක් ද විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබාගෙන තිබෙනවා.