2020 උසස් පෙළ ප්‍රථීඵල නිකුත් කෙරේ

2021-05-04 at 15:05

2020 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රථීඵල නිකුත් කෙරේ.

www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රථිඵල ලබා ගත හැකියි.

මෙවර විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයන් 362 824 දෙනෙකු පෙනී සිටියා.