අසන්ත ද මෙල් තේරීම් කමිටු සභාපති ධුරයෙන් ද ඉල්ලා අස්වෙයි

2021-01-27 at 21:29

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති අසන්ත ද මෙල් එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඔහු මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමණාකාර ධුරයෙන් ද ඉල්ලා අස්වුනා.